KÄSITTEET


Käsitteet

Kenneth Wapnick

Sovitus

Pyhän Hengen korjaussuunnitelma egon kumoamiseksi ja jumala-ero uskon parantamiseksi;

syntyi eroamisen jälkeen, ja se tulee valmiiksi, kun jokainen eronnut Poika on täyttänyt osansa sovituksessa täydellisellä anteeksiannolla; sen periaate on, että eroa ei koskaan tapahtunut.

hyökkäys

yritys perustella syyllisyyden projisoiminen muihin, osoittamalla heidän syntisyytensä ja syyllisyytensä, jotta voisimme tuntea itsemme vapaaksi siitä; koska hyökkäys on aina projektio jumala-eron edesvastuusta, se ei ole koskaan perusteltua; käytetään myös kuvaamaan ajatusta eroamisestamme Jumalasta, jonka johdosta uskomme, että Jumala hyökkää ja rankaisee meitä vastineeksi. (Sanoja hyökkäys ja viha käytetään myös synonyymeinä.)

herääminen

Kurssi puhuu jumala-erosta unena, josta meidän tulee herätä; siksi pelastus pitää sisällään Pyhän Hengen kuulemisen - kutsu heräämiseen, Paluukutsu - itsessämme ja veljissämme: siten hyväksymme ykseyden toistemme kanssa, mikä kumoaa jumala-eron joka alkujaan aiheutti unen.

keho

taso I: egon ruumiillistuma; ajatus jumala-erosta mielen projisoimaksi muodoksi; todistus eron näennäisestä todellisuudesta rajoittamalla rakkautta, sulkemalla se pois tietoisuudestamme; sisältää sekä fyysisen kehomme että persoonallisuutemme.

taso II: luonnostaan neutraali, ei "hyvä" eikä "paha"; mieli antaa sille tarkoituksen.

v-m (väärämielinen näkemys): syyllisyyden ja hyökkäyksen symboli.

o-m (oikeamielinen näkemys): keino oppia ja opettaa anteeksiantoa, missä egon syyllisyys tehdään tekemättömäksi; pelastuksen instrumentti joka kautta Pyhä Henki puhuu.

silta

havainnosta tietoon siirtymisen symboli, ja se rinnastetaan eri tavoin Pyhään Henkeen, todelliseen maailmaan ja Jumalan viimeiseen askeleeseen [T 17 II 4:5]; käytetään myös osoittamaan siirtymistä väärästä havainnosta todelliseen sekä todelliseen maailmaan.

pimeyden (illuusiot) tuominen valkeuteen (totuus)

kieltämisen ja katkenneen yhteyden (Jumalaan, Pyhään Henkeen) purkamisprosessi, jossa ilmaistaan päätös tuoda syyllisyytemme Pyhän Hengen valoon katsottavaksi ja anteeksiannettavaksi sen sijaan, että pitäisimme sitä pelokkaasti tiedostamattoman mielemme pimeydessä, missä sitä ei voitaisi koskaan nähdä eikä kumota; illuusioissa eläminen tuo sairautta ja tuskaa, niiden tuomisessa totuuteen on parantuminen ja pelastus.

syy - seuraus

syy ja seuraus ovat toisistaan riippuvaisia, koska toisen olemassaolo määrää toisen olemassaolon; lisäksi jos jokin asia ei ole syy, sitä ei voi olla olemassa, koska kaikella olemuksella on seurauksia.

tieto: Jumala on ainoa syy, ja Hänen Poikansa on Hänen seurauksensa.

havainto: ajatus jumala-erosta - synti- on syy uneen kärsimyksestä ja kuolemasta, mikä on synnin seuraus; anteeksiantaminen kumoaa synnin osoittamalla, ettei synnillä ole seurausta; toisin sanoen Jumalan rauhaan ja rakkaudelliseen suhteeseemme Häneen, ei ole mitään vaikutusta tai seurausta sillä, mitä muut ovat tehneet meille; siksi, koska sillä ei ole vaikutuksia, synti ei voi olla syy eikä näin ollen olla olemassa.

Kristus

Kolminaisuuden Toinen Persoona; ainoa Jumalan Poika tai koko Poikakunta; Itse, jonka Jumala loi laajentamalla Henkeään; vaikka Kristus luo Isänsä tavoin, Hän ei ole Isä, koska Jumala loi Kristuksen mutta Kristus ei luonut Jumalaa. (Kristusta ei pidä rinnastaa yksinomaan Jeesukseen) (jokainen on pohjimmiltaan Kristus; kun kaikki olennot nähdään oikein, nähdään jokaisen hahmon taustalla Kristuksen kasvot, eli jokaisen olennon pyhyys ja se että jokainen olento on mielen tasolla yhtä ja kehot jotain mitä ei ole olemassa, koska kaikki millä on fyysinen muoto on unen harhailluusiota.*)

kommunikaatio

tieto: synonyymi luomakunnalle, ilmaus yhteisestä suhteestamme Jumalaan, jota voidaan verrata hengen ja rakkauden virtaukseen; vain henki voi kommunikoida, toisin kuin ego, joka on luonteeltaan erillinen.

todellinen havaintokyky: me koemme kommunikaation oikeassa mielessämme Pyhän Hengen kautta kun sallimme Hänen rakkautensa jaettavan kauttamme.

luomukset

henkemme laajennukset; luomisemme seuraukset, jotka ovat samanlaisia kuin luomakunta, kun Jumala loi Poikansa laajentamalla itseään; luomuksemme Kristuksen jatkeina ovat osa Kolminaisuuden toista persoonaa; luominen on jatkuvaa Taivaassa ajan ja tilan ulkopuolella ja riippumaton siitä, ettei Poika ole tietoinen siitä tässä maailmassa. (Kurssi puhuu Jumalan Pojan luomuksista, muttei selitä niitä mitenkään. Voimme vain olettaa että koska Jumala loi Poikansa itsensä kaltaiseksi ja Poika on Jumalan kanssaluoja, Poika laajentaa itseään eli luo luomuksia (tai luomusta) jotka ovat täsmälleen Hänen kaltaisiaan, hänen laajennuksiaan, kuten Hänkin on Luojansa laajennus. Tässä tullaan taas asioihin jotka menevät ihmisen käsityskyvyn ylitse. Ykseys, joka on kaikki mitä on, Ikuinen Henki joka laajentaa itseään ja on silti aina ja koko ajan muuttumaton ja sama. Ihmismielelle paradoksi jota ei voi käsittää; se pitää vain hyväksyä sellaisena kuin se on.*)

ristiinnaulitseminen

symboli egon hyökkäyksestä Jumalaa ja siten Hänen Poikaansa vastaan, todistaen (osoittaen) kärsimyksen, uhrauksen, uhrin ja kuoleman "todellisuuden", jonka maailma näyttää ilmentävän; viittaa myös Jeesuksen tappamiseen, joka oli äärimmäinen esimerkki opetuksesta, että todellista rakkautemme Identiteettiä ei voi koskaan tuhota, sillä kuolemalla ei ole valtaa elämään.

kuolema

v-m: viimeinen todistus (egon) kehon näennäisestä todellisuudesta ja Luojasta eroamisesta, Joka on elämä.; jos keho kuolee, sen on täytynyt myös elää, mikä tarkoittaa, että sen tekijän - egon - on oltava myös todellinen ja elossa; egon näkemänä kehon kuolema on myös lopullinen rangaistus siitä synnistä joka oli eroaminen Jumalasta.

o-m: kehosta hiljaa luopuminen, kun se on täyttänyt tehtävänsä opetustyövälineenä.

päätös, valinta

viimeinen jäljellä oleva vapaus tämän maailman vankeina, on meidän valta päättää (valita*); vaikka sitä ei tunneta Taivaassa, päätös on välttämätön täällä, koska meidän päätöksemme oli olla erillään Lähteestämme, ja se valinta on oikaistava; tämä saavutetaan valitsemalla Pyhä Henki egon sijasta, oikeamielisyys väärämielisyyden sijasta.

kieltäminen

v-m: syyllisyyden välttäminen työntämällä päätös joka sen teki ulos ylemmästä tietoisuudesta alitajuntaan, missä se ei ole oikaistavissa tai sovitettavissa; vastaa suunnilleen psykologista tukahduttamista; suojaa egon sukoa siitä, että se on meidän lähteemme eikä Jumala.

o-m: käytetään virheen kieltämiseen ja totuuden vahvistamiseen: "totuuden kieltämisen" kieltäminen.

uni

jumalaeron jälkeinen tila, jossa Jumalan Poika uneksii synnin, syyllisyyden ja pelon maailmasta uskoen, että se on todellinen ja Taivas on unta; Poika joka uneksii on maailman syy, joka on seuraus, vaikka tämä syy-seuraussuhde näyttää käänteiseltä tässä maailmassa, jossa me näytämme olevan maailman seuraus tai uhri; käytetään toisinaan tarkoittamaan yöllisiä unia vaikka niiden ja valveunien välillä ei ole todellista eroa, sillä molemmat kuuluvat illusoriseen havaintomaailmaan.

ego

usko eronneen tai väärän itsen todellisuuteen, jolla on korvattu todellinen Itse, jonka Jumala loi; ajatus jumalaerosta joka synnyttää synnin, syyllisyyden, pelon ja erityisyyteen perustuvan ajatusmallin suojellakseen itseään; mielen osa, joka uskoo olevansa erillään Kristuksen mielestä; tämä jakaantunut mieli koostuu kahdesta osasta: väärä- ja oikeamielisestä osasta; käytetään lähes aina kuvaamaan väärämielisyyttä, muuta se voi sisältää myös sen jakautuneen mielen osan, joka voi oppia valitsemaan oikeamielisyyden. (Huom: ei pidä sekoittaa tai rinnastaa psykoanalyysin "egoon", mutta voidaan karkeasti rinnastaa koko psyykeeseen, johon psykoanalyyttinen "ego" kuuluu.)

Kristuksen kasvot

anteeksiannon symboli; todellisen viattomuuden kasvot, jotka nähdään toisessa, kun katsomme Kristuksen näkökyvyn kautta, ilman syyllisyyden projisointia; näin laajennamme syyttömyyden muihin jonka näemme myös itsessämme, riippumatta siitä, mitä fyysiset silmämme näkevät. (Huom: ei pidä sekoittaa Jeesuksen kasvoihin tai mihinkään muuhunkaan ulkoiseen.)

pelko

egon tunne, vastakohta rakkaudelle joka on Jumalan meille antama tunne; perustuu syntiemme odotettuun rankaisuun, jota syyllisyytemme vaatii; tämä synnyttää kauhun tunteen siitä, mitä uskomme ansaitsevamme, johtaa meidät - kieltämisen ja projisoimisen dynamiikan kautta - puolustamaan itseämme hyökkäämällä muita vastaan, mikä taas vahvistaa haavoittuvuuden ja pelon tunnetta ja luo pelon ja puolustautumisen noidankehän.

"On olemassa vain kaksi tunnetta, rakkaus ja pelko. Toinen sinulle annettiin ja toisen teit itse".

anteeksianto

itsessämme olevan erityisyyden näkeminen Pyhän Hengen tai Jeesuksen kanssa ilman syyllisyyttä tai tuomitsemista; erityistehtävämme jossa käsitys toisesta vihollisena (erityinen vihasuhde) tai pelastaja-idolina (erityinen rakkaussuhde) muuttuu niin, että toinen nähdään veljenä tai ystävänä ilman minkäänlaista syyllisyyden projisointia; ihmeen tai Kristuksen näkökyvyn ilmaus, joka näkee kaikki ihmiset yhtenä Jumalan Poikakuntana ilman näennäisiä eroavaisuuksia jotka heijastavat jumalaeroa; sen tunnistaminen että se mitä luulimme muiden tehneen meille, me teimme sen itsellemme, koska olemme itse vastuussa omasta käsikirjoituksesta ja siten vain me itse voimme riistää itseltämme Jumalan rauhan; eli annamme anteeksi muille sen mitä he eivät ole tehneet, emmekä sitä mitä he tekivät.

tehtävä

tieto: luominen, Jumalan Rakkauden tai hengen laajennus; Jumala luo Poikansa Kristuksen, joka luo puolestaan Isänsä tavoin; tehtävämme luojina - joka jatkuu muuttumattomana ikuisuudessa - palautuu tietoisuuteemme kun Sovitus on suoritettu loppuun.

havainto: anteeksianto, parantaminen, pelastus, Sovituksen hyväksyminen itsellemme; oma "erityistehtävämme" on antaa anteeksi erityiset ihmissuhteemme (viha- ja rakkaussuhteet); Pyhän Hengen tehtävä on suorittaa Sovituksen pelastussuunnitelma muistuttamalla jokaista Jumalan Poikaa hänen erityistehtävästään.

Jumala

Kolminaisuuden ensimmäinen persoona; Luoja, kaiken olemisen tai elämän lähde; Isä, jonka isyys perustuu Hänen Poikansa Kristuksen olemassaoloon; Ensimmäinen syy, josta Poika on Hänen seuraus; Jumalan ydin on henki, joka on jaettu koko luomakunnalle, jonka ykseys on Taivaan tila.

 

syyllisyys

syntiin liittyvä tunne; sen heijastus mielessämme näkyy kaikissa negatiivisissa tunteissa ja uskomuksissa, joita meillä on itsestämme, enimmäkseen tiedostamattomia; perustuu luontaisen arvottomuuden tunteeseen, joka näennäisesti ylittää jopa Jumalan anteeksiantamuksen, jonka uskomme virheellisesti vaativan rangaistusta näennäisestä jumalaeron synnistämme Häntä vastaan; seuraamalla egon neuvoja, että syyllisyyden tarkastelu tuhoaisi meidät, me kiellämme sen läsnäolon mielessämme ja projisoimme sen sitten ulospäin hyökkäyksen muodossa joko toisia kohtaan vihana tai itseämme kohtaan sairautena.

onnellinen uni

Pyhän Hengen oikaisu tuskan ja kärsimyksen unelle; vaikka onnellinen uni on edelleen illuusiota, se johtaa kaikkien harhakuvien tuolle puolen totuuteen; se on uni anteeksiannosta, jossa todellinen maailma lopulta nähdään ja pelastus saavutetaan.

parantaminen (/parantuminen*)

mielessä olevan sairaususkon, joka saa jumalaeron ja kehon näyttämään todelliselta, korjaus: toisten kanssa anteeksiantoon liittymisen seuraus, joka muuttaa havainnon erillisistä kehoista - mikä on kaiken sairauden lähde - yhteiseen tarkoitukseemme parantaa tässä maailmassa; koska parantuminen perustuu uskomukseen, että todellinen identiteettimme on henki eikä keho, kaikenlaisen sairauden on oltava harhaa, koska vain keho tai ego voi kärsiä; paraneminen siis heijastaa periaatetta, että ihmeissä ei ole vaikeusasteita.

Taivas

ei-dualistinen tiedon maailma, jossa Jumala ja Hänen luomakuntansa asuvat Hänen tahtonsa ja henkensä täydellisessä ykseydessä; vaikka Taivas ei sisällä/sisälly havaintomaailmaa, Taivas voi heijastua täällä pyhässä ihmissuhteessa ja todellisessa maailmassa.

pyhä hetki

ajan ulkopuolinen hetki jolloin valitsemme anteeksiannon syyllisyyden sijaan, ihmeen kärsimyksen sijaan, Pyhän Hengen egon sijaan; ilmaus vähäisestä halustamme elää nykyisyydessä, joka avautuu ikuisuuteen sen sijaan, että pidämme kiinni menneisyydestä ja pelkäämme tulevaisuutta, mikä pitää meidät helvetissä; käytetään myös merkitsemään lopullista pyhää hetkeä, todellista maailmaa, kaikkien pyhien hetkien huipentumaa, jotka olemme valinneet matkamme.

pyhä ihmissuhde

Pyhän Hengen keino purkaa epäpyhä tai erityinen ihmissuhde muuttamalla syyllisyyden päämäärä anteeksiannon tai totuuden päämääräksi; anteeksiantamisprosessi, jossa hän joka ennen näki toisen erillisenä, liittyy häneen mielessään Kristuksen näkökyvyn kautta.

ihme

mielenmuutos, joka muuttaa käsityksemme egon synnin, syyllisyyden ja pelon maailmasta, Pyhän Hengen anteeksiantamuksen maailmaan; kääntää projisoinnin palauttamalla mieleen sen syytä ilmaisevan tehtävän, jolloin voimme valita uudelleen; muuntaa tämän maailman lakeja heijastaen Jumalan lakeja; saavutetaan liittymällä Pyhään Henkeen tai Jeesukseen mistä tulee keino parantaa omaa ja muiden mieltä. (eli yhtä ja samaa mieltä*) (Huom. ei pidä sekoittaa perinteiseen käsitykseen ihmeistä missä muutoksia tapahtuu ulkoisissa olosuhteissa ja ilmiömaailmassa.)

Pyhä Henki

kolminaisuuden kolmas persoona, jota Kurssissa kuvataan metaforisesti Jumalan Vastaukseksi jumalaerolle; kommunikaatiolinkki Jumalan ja Hänestä eronneiden Poikien välillä, joka ylittää Kristuksen Mielen ja meidän jakaantuneen mielen välillä olevan kuilun; muisto Jumalasta ja Hänen Pojastaan jonka otimme mukaan uneemme; Hän, joka näkee meidän illuusiomme (havainnot) ja joka johdattaa meidät niiden kautta totuuteen (tieto); Jumalan ja meidän Itsemme puolesta puhuva Ääni, joka muistuttaa meitä Identiteetistämme jonka unohdimme; kutsutaan myös nimellä Silta, Lohduttaja, Opas, Välittäjä, Opettaja ja Kääntäjä.

ajatukset eivät jätä alkulähdettään

syyn ja seurauksen lain ilmaus, sillä syy ja seuraus eivät voi olla erillään toisistaan: ajatus ei voi jättää sitä ajattelevaa mieltä.

tieto: Jumalan ajatuksen laajennus, hänen Poikansa, ei ole koskaan jättänyt omaa Lähdettään, sillä se mikä on Jumalasta, ei voi koskaan olla erillään Hänestä.

havainto: jumala-eron maailma ei ole koskaan jättänyt lähdettään erillisessä mielessä, vaikka se näyttää olevan sen ulkopuolella; näin ollen ei ole olemassa materiaalista maailmaa, vain pelkästään projisoitu illuusio siitä.

v-m: w-m: syyllisyyden heijastaminen mielessämme hyökkäyksellä vahvistaa sen läsnäoloa sitä ajatelleessa mielessä.

o-m: r-m: Pyhän Hengen rakkauden laajentaminen anteeksiannon kautta - Hänen näkeminen muissa - lisää tietoisuutta Hänen rakastavasta Läsnäolostaan meissä itsessämme.

itse (valheellinen erillinen itse. Alk.per. tekstissä "Idol" joka kääntyy sanakirjan mukaan epäjumala, epäjumalankuva, palvonnan kohde.*)

todellisen Itsemme tai Jumalan korvaavan egon itsen symboli; valheellinen usko siitä, että voi olla jotain muuta tai enemmän kuin Jumala ja siten erillään Hänestä, usko joka projisoidaan erityiseen ihmissuhteeseen: ihmisiin, asioihin, ideoihin; antikristus.

illuusio (harhakuva, harha, uni*)

jotain, jonka uskotaan olevan totta, mutta ei ole; perimmäinen harhakuva on Jumalasta eroaminen, jonka päällä lepää kaikki jumalaeron maailman ilmentymät, jotka voidaan ymmärtää havainnoinnin vääristyminä; eli nähdään hyökkäys rakkauden pyynnön sijaan, synti virheen sijaan; maailman harhakuvitelmat vahvistavat uskoa siihen, että keholla on arvo itsessään, joko nautinnon tai tuskan lähde; anteeksianto on viimeinen illuusio, koska se antaa anteeksi sen, mitä ei koskaan ollut, ja johtaa kaikkien harhojen tuolle puolen Jumalan totuuteen.

Jeesus

Kurssin alkulähde, sen ensimmäinen persoona tai "minä"; hän joka ensimmäisenä suoritti osansa Sovituksessa ja antoi hänelle vastuun koko pelastussuunnitelmasta; voittaessaan egonsa Jeesus samastui Kristukseen ja voi nyt toimia meille oppimisen mallina, joka on aina läsnä apuna kun kutsumme häntä anteeksiannossa. (Huom. ei pidä yksinomaan samaistaa Kristukseen, Kolminaisuuden toiseen persoonaan.)

Tuomio

tieto: tarkasti ottaen Jumala ei tuomitse, koska se mitä Hän luo, on täydellistä ja yhtä Hänen kanssaan (silloinhan Jumala tuomitsisi itsensä mikä olisi mielenvikaista; Jumala ei myöskään tuomitse ihmistä tai ihmisten maailmaa tai mitään osaa tai ilmenemismuotoa siinä, koska mikään näistä ei ole totta, vaan Jumalan Pojan unta jota Jumala ei tunnusta todeksi; miksi Hän siis tuomitsisi jotain jota ei ole olemassa?); Kurssin viitaukset Jumalan tuomioon kuvastaa sitä miten Jumala tunnustaa (tunnistaa*) Pojan omaksi Pojakseen, ikuisesti rakastetuksi ja yhdeksi Hänen kanssaan;

havainto: v-m: tuomio (tuomitseminen*), jossa ihmiset erotellaan joko vihatuiksi tai "rakastettaviksi", mikä perustuu aina menneisyyteen. (Tästä hyvä esimerkki on Kurssin harjoitus 68, Rakkaus ei kanna kaunaa, jossa tulee selväksi kaunojen kantamisen eli tuomitsemisen ja menneisyyden suhde; ilman menneisyyden ajatusta ketään ei voi tuomita; juuri tuomitsematta jättäminen huomaa ettei menneisyyttä ole, koska mitään ei ole tehty koska maailmaakaan eikä siis kehojakaan ole olemassa - se kaikki onvain egon tekemää illuusiota jota egomieli projisoi "ulkopuolelleen" meidän fyysisin silmin katseltavaksi.*)

o-m: näkemys, jossa ihmisien nähdään joko ilmaisevan rakkautta, tai pyytävän sitä, Pyhän Hengen innoittama tuomio joka aina perustuu nykyhetkeen.

oikeudenmukaisuus

Pyhän Hengen oikaisu maailman epäoikeudenmukaisuuteen; usko joka kumoaa jumalaeroon perustuvat tuomio ja huomaa että Jumalan Pojat ovat yhtä tasavertaisen rakastettuja ja yhtä tasavertaisen pyhiä; uhrautumisen ja sellaisen uskon loppu, jossa nähdään että toisen voitto on toisen häviö (että sinun saadessasi, jonkun täytyy hävitä; että voidaksesi olla viaton tai syytön, jonkun muun täytyy olla syyllinen tai syntinen - mitä kaikki toisten ihmisten tuomitseminen on*); kutsutaan myös "kallioksi, jolla pelastus lepää".

maailma

taso I: egon jumalero-uskon seuraus, joka on sen (maailman*) syy; ajatus erosta ja hyökkäyksestä Jumalan antamaa muotoa vastaan; Koska se on ajassa ja tilassa tapahtuvan uskon ilmaus, sitä ei luonut Jumala, joka ylittää kokonaan ajan ja tilan; ellei erityisesti viitata tiedon maailmaan, viittaa vain havaintoon, egon eroamisen jälkeiseen tilaan.

taso II:

v-m: eroamisen vankila, joka vahvistaa egon uskoa syntiin ja syyllisyyteen ja pitää yllä tämän maailman näennäistä olemassaoloa.

o-m: luokkahuone, jossa opimme anteeksiannon oppituntimme, Pyhän Hengen opetusväline, joka auttaa meitä ylittämään maailman: siis maailman tarkoitus on opettaa meille, ettei maailmaa ole.

katso: todellinen maailma

todellinen maailma

mielentila, jossa täydellisen anteeksiannon kautta havaintomaailma vapautuu sille asettamistamme syyllisyyden projisoinneista: siis mieli on muuttunut, ei maailma, ja me näemme Kristuksen näkökyvyn kautta, joka mieluummin siunaa kuin tuomitsee; Pyhän Hengen onnellinen uni; sovituksen loppu, mikä kumoaa ajatuksemme erosta ja antaa Jumalan ottaa viimeisen askeleen.

(Huom: Tälle sivulle lisätään Kurssiin liittyviä K. Wapnickin käsitteiden selvennyksiä sitä mukaan kun suomennokset valmistuu. Mtk.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita